SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim

Cele programu

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym w życiu publicznym w sektorze prywatnym. Specjalną wagę przywiązuje się do praktycznych zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium. Stypendia są przyznawane wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Preferowani sa kandydaci podejmujący badania związane z rozwiązywaniem problemów  o wymiarze społecznym.

The fellowship is meant to encourage learning engagements and projects (such as lectures, seminars, workshops and tutorials) and not just pure research.

Stypendium służy wspieraniu udziału w programach dydaktycznych a nie jest grantem badawczym pozwalającym na pobyt w instytucji przyjmującej wyłącznie dla realizacji własnego programu badawczego bez uczestnictwa w programie dydaktycznym instytucji przyjmującej (wykłady, seminaria, kursy, konsultacje naukowe w trybie tutoralnym)

Rok ustanowienia: 1992
Liczba dotąd przyznanych stypendiów: 261, w tym 5 FMP

Źródło funduszu

Fundusz tworzy się z pożytków osiąganych z operacji finansowych środkami finansowymi pochodzącymi z The Sasakawa Foundation (obecnie The Nippon Foundation) w ramach Programu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów.

Coroczne przeznaczenie zysku z daru

  • Stypendia SYLFF dla studentów i doktorantów związanych z realizacją jednolitych studiów magisterskich, studiów II lub III stopnia przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach dydaktycznych instytucji przyjmującej, opłaty czesnego, realizacji programu studiów, kosztów utrzymania i podróży oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych związanych z programem studiów *: 95%
  • Koszty związane z lokalnym administrowaniem programu: opłaty komunikacyjne, materialy biurowe, itp.: 5%

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół.

Instytucje będące członkami sieci SYLFF zwykle mile widzą stypendystów SYLFF. Nie ma obowiązku wybrania żadnej z tych instytucji w staraniach o stypendium SYLFF.
Stypendia są przyznawane przez Zespół ds. Programu SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Długość stypendium: minimum 15 dni, maximum 1 rok akademicki.

 

* Ewentualny planowany wyjazd na konferencję musi być częścią składową proponowanego dłuższego wyjazdu stypendialnego. Wymagany jest list od organizatorów stwierdzający fakt planowanego aktywnego uczestnictwa, np. wygłoszenie referatu, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym, przygotowanie postera, funkcja organizacyjna w czasie tej konferencji.