Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje

Zakwalifikowane osoby proszone są o zapoznanie się z treścią Wiadomości.

Zachęcam osoby zakwalifikowane do zapoznania się ze stroną programu SYLFF Research Abroad.

Do ok. 10 września

University at Buffalo Foundation, Inc. przekaże fundusze stypendialne SYLFF na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przed otrzymaniem funduszy stypendialnych

Formę otrzymania pieniędzy można ustalić zanim fundusze wpłyną na konto UJ. W tym celu należy wypełnić formularz potrzebny do wypłaty stypendium i przesłać (wyłącznie elektronicznie) na adres Koordynatora Programu SYLFF. Formularz ten nie może być wypełniony ręcznie.  

  • W przypadku woli pobrania stypendium w gotówce należy się zgłosić z dowodem osobistym do Działu Rozliczeń Dewizowych, Collegium Novum, pokój 8a, tel. 663-1129 w celu pobrania pisma upoważniającego do odbioru przyznanej kwoty w gotówce w banku. Trzeba to zrobić kilka dni przed planowaną datą odbioru pieniędzy, żeby bank mógł na zlecenie Kwestury UJ przygotować odpowiednią kwotę.
  • W przypadku woli otrzymania przelewu na konto bankowe pieniądze będą przelane w takiej walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek bankowy. Opłaty bankowe związane z dokonaniem przelewu pokrywa Uniwersytet Jagielloński.

Drugim warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie w Sekcji Wyjazdów DWM u p. Katarzyny Dziwirek Wniosku wyjazdowego podpisanego przez dyrektora instytutu i dziekana. Można składać „Wnioski" z dużym wyprzedzeniem, jednak nie później niż 10 dni przed wyjazdem. Po podpisaniu przez Prorektora ds. Badań i Funduszy Strukturalnych kopia „Wniosku" będzie przekazana do Działu Rozliczeń Dewizowych i dopiero wtedy Kwestura UJ będzie mogła wypłacić stypendia.

Opisane tu procedury wyjazdowe dotyczą zarówno studentów jak i doktorantów.

Więcej informacji na temat procedur jest na stronie procedur wyjazdowych.

Wszelkie pytania w sprawie „Wniosków wyjazdowych" należy kierować do p. Katarzyny Dziwirek – DWM, pokój 26 przy ul. Czapskich 4, tel. 663-1229, e-mail: katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani pozostają u Koordynatora Programu SYLFF. Na życzenie można odzyskać oryginały zaproszeń.

Do 14 dni po powrocie

Należy złożyć sprawozdanie ze stypendium SYLFF u Koordynatora Programu SYLFF w UJ.

  • Stypendyści SYLFF wypełniają SYLFF Fellow Report i dostarczają do Koorynatora Programu SYLFF w 2 oryginalnych, podpisanych egzemplarzach (w tym 1 dla Kwestury UJ). Wszelkie kwoty należy podać w USD. Nie trzeba dołączać rachunków.
  • Wraz z raportem należy przedłożyć potwierdzenie pobytu (z datami) wydane przez instytucję przyjmującą.
  • Należy przedłożyć także dokumenty podróży: karty pokładowe i/lub bilety kolejowe/autobusowe.

Okres realizacji stypendium

Wszystkie wyjazdy należy zrealizować do 30 września roku następnego po tym, w którym kandydat otrzymał stypendium. Przedłużenie tego okresu jest możliwe, jeśli to konieczne, maksymalnie do końca roku kalendarzowego po złożeniu podania do Przewodniczącego Komisji d.s. SYLFF UJ i uzyskania jego pozytywnej decyzji.